ĐAPO! Podrška preispitivanju izdavanja dozvola za mini hidroelektrane

Federalno ministarstvo okoliša i turizma pozdravilo je jučerašnji zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kojim se Vlada FBiH zadužuje da analizira postojeće zakone u vezi sa izgradnjom mini hidoelektrana i da uputi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune zakona kojima će se zaštititi rijeke i okolina.

Ministrica okoliša i turizma Edita Đapo naglasila je da Ministarstvo podržava i zaključak kojim se traži i revizija svih do sada izdatih saglasnosti za mini hidrocentrale koje su izgrađene i onih koje su u fazi izgradnje.

– Javnost treba znati da je jučerašnja inicijativa zastupnika ranije već razmatrana na sjednici Vlade FBiH, a na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Zbog toga mi je iznimno drago da je, osim nas u Ministarstvu, i Federalni parlament zauzeo stav da se konačno preispita način davanja dozvola i izgradnje mini hidroelektrana. Vladi su predložene, a već su pokrenute i konkretne aktivnosti kada je riječ o zabrani gradnje mini hidroelektrana. Kao ministrica, ali i Ministarstvo generalno, protiv sam uništavanja naših rijeka koje su nam veliko bogatstvo i potencijal za razvoj etno turizma – naglasila je Đapo.

Naglašavaju da je problem s kojim se suočava Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ali i Vlada Federacije BiH, činjenica da gotovo sve saglasnosti za izgradnju mini hidroelektrana, poput prostorno-planskih dokumenata, koncesija i vodnih akata, koji su ključni elementi u postupku izdavanja dozvola za mini hidroelektrane (do 5 MW), daju niži nivoi vlasti, poput općina, gradova i kantona, a da se federalni nivo dovodi pred svršen čin.

Zbog toga predlažu da Federalni parlament usvajanjem prostornog plana Federacije BiH, koji trenutno ne postoji, ali i usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o koncesijama, sve postupke izdavanja prostorno-planskih dokumenata i koncesija prenese u nadležnost Parlamenta FBiH.

Iz resornog ministarstva napominju da je neophodno i da se u cjelosti ispoštuje Arhuska konvencija prema kojoj građani u svakoj, a posebno u ranoj fazi procesa, moraju biti informirani i uključeni u donošenje odluka koje se tiču zaštite životne sredine i zdravlja svih nas, a u konačnici i izdavanja svih dozvola za izgradnju mini hidroelektrana.

Također, podsjećaju da je na 222. sjednici, održanoj 12. maja 2020., na osnovu informacije i prijedloga Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH usvojila informaciju u vezi s problemom planiranja izgradnje i rada malih hidroelektrana.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da, u saradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Agencijom za vodno područje rijeke Save, Agencijom za vodno područje Jadranskog mora i Federalnim hidrometerološkim zavodom, imenuje radnu grupu koja će pripremiti prijedlog izmjene zakona ili podzakonskog akta kojim će biti precizno definirane obaveze, kako investitora, odnosno operatora mHE, tako i nadležnih institucija vezano za osiguranje kontinuirane kontrole poštivanja obveza po osnovu EPP-a u skladu sa izdatim dozvolama.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da imenuje interresornu radnu grupu od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i indrustrije, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalne komisije za koncesije, sa zadatkom da pripremi za Vladu FBiH prijedlog uputstva za korištenje “Kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana”, čija primjena treba biti obvezujuća za organe i tijela u FBiH nadležne za izdavanje, koncesije, odobrenja, suglasnosti i dozvole za mHE.

Vlada FBiH uvažava preporuke i zaključke navedene u Deklaraciji o zaštiti rijeka zapadnog Balkana, koju su pripremile nevladine organizacije iz BiH i zemalja okruženja, koje se bave zaštitom okoliša, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

0