Možemo uraditi zamišljeno

REGISTAR

624 gradačačka borca poginula su za odbranu grada i domovine

107. viteška motorizovana brigada je vojna jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Drugog korpusa Armije RBiH. Ulazila je u sastav Operativne grupe 1 – Bosanska Posavina. Formiranjem divizija u martu 1995, 213. viteška motorizovana i 217. viteška brdska brigada postale su dio 21. divizije. Brigada je zvanično formirana 9. jula 1992. pod imenom 107. brigada HVO Bosanska Posavina, mada je postojala od 25. aprila, objedinjavanjem i stavljanjem pod jedinstvenu komandu formacija TO.

Ratno predsjedništvo Općine Gradačac dalo je 13. jula saglasnost imenu 107. brigada Muslimansko-hrvatskog vijeća odbrane. Brigada je viteškom proglašena 15. aprila 1993. 14. decembra iste godine preimenovana je u 107. vitešku motorizovanu brigadu. Iz ove brigade nastale su 15. januara 1995. 213. viteška motorizovana i 217. viteška brdska brigada.

1. septembra 1995, u strukturama Armije RBiH na području Gradačca bilo je uključeno 7.049 vojnih obveznika (78.3%), od čega 97.4% Bošnjaka.

Početkom ratnih dejstava branioci Gradačca držali su preko 70 kilometara linije odbrane. Borci 107. brigade su u sadejstvu sa jedinicama Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedinicama Bosanske Posavine sačuvali “Kapiju Bosne”, zaustavili neprijateljski oklopni voz i u dvije brilijantno izvedene akcije oslobodili privremeno zaposjednute teritorije zapadnog i istočnog gradačačkog ratišta. Operacija “Oklopni voz” u Gradačcu dogodila se u vrijeme kada je agresor bio najjači, kada je jedan veliki dio teritorija RBiH bio već okupiran i kada se odbrana naše zemlje našla u velikoj neizvjesnosti.

Poginulo je 624 boraca ovih triju brigada, a ranjeno je 1.226. Zlatnim ljiljanom odlikovano je 39 boraca, uz po jednog nositelja Zlatne policijske značke i Zlatne policijske zvijezde.