Time je poništena odluka Vlade Kantona Sarajevo, odnosno njihove Stručne službe kojom je banjalučkom Mtelu dodijeljen posao pružanja usluga mobilne telefonije službenicima ovog Kantona, piše Istraga.ba.

“Konkretnom slučaju iz obrazloženja ugovornog organa vidljivo je da nisu navedeni razlozi, odnosno okolnosti prihvatanja tumačenja ponuđene cijene, već je samo paušalno konstatovana prihvatljivost datog obrazloženja od strane izabranog ponuđača, iako je ugovorni organ bio u obavezi da u obrazloženju žalbene odluke iznese nedvojbenu ocjenu prihvatljivosti i realnosti ponuđene cijene, kao i u pogledu konkretnih okolnosti i uputa ovog organa ponudi argumentovane dokaze da ponuđač prilikom formiranja konačne cijene ponude sa popustom nije kršio materijalne propise”, navedeno je u obrazloženju Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Podsjećamo, Kantona Sarajevo je godinama telekomonikacijske usluge nabavljao od BH Telecoma, preduzeća čiji je većinski vlasnik Federacija BiH. Ugovori su, uglavnom, dodjeljivani na osnovu “pregovaračkog postupka bez objave obavještenja”. U većini slučajeva fiksna i mobilna telefonija ugovarana je u okviru iste nabavke. No, u februaru ove godine Vlada Edina Forte odlučila se za drugačiji pristup. Opredijelili su se za otvoreni postupak razdvajajući tendere za fiksnu i mobilnu telefoniiju.

“Ugovorni organ može zaključiti Ugovor za predmetnu nabavku usluga mobilne telefonije za potrebe organa Kantona Sarajevo, a u okviru raspoloživih sredstava odobrenog budžeta, procijenjene vrijednosti 110.000,00 KM bez PDV-a”, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Razdvajanjem fiksne i mobilne telefonije Vlada KS je, u suštini, pogodovala banjalučkom Mtelu koji u Sarajevu nema razvijenu mrežu fiksne telefonije i ne bi bio konkurentan. Nakon što je to urađeno, Mtel je poslao svoju ponudu i izabran kao najpovoljniji ponuđač. Taj najpovoljniji ponuđač u većinskom je vlasništvu Vlade Republike Srbije.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge mobilne telefonije donesena je 11. marta ove godine. Prema dokumentima Vlade KS, Mtel je dao najpovoljniju ponudu. Njihova je ponuda bila 51.817 KM, dok je ponuda BH Telecoma iznosila 76.654 marke, s tim što je BH Telecom ponudio  1,8 miliona minuta, a Mtel 284 hiljade.

Ured za razmatranje žalbi, međutim, konstatuje da je “povoljnost” Mtelove cijene “paušalno konstatovana” i zbog toga donosi Rješenje o poništavanju odluke o izboru ovog telekom operatera.

“I sam ugovorni organ”, konstatuje Ured, “u svom izjašnjenju priznaje da je ponuđač kalkulisao sa cijenom, navodeći da je za samog ponuđača ponuda alternativna”.