VIJEĆE MINISTARA! Iznos za izgradnju graničnog prelaza “Bratunac – Ljubovija”povećan na 14.500.000 KM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovije, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta “Izgradnja graničnog prelaza Bratunac – Ljubovija”, kojom je prvobitna vrijednost sa 11.000.000 KM povećana na 14.500.000 KM.

U prvoj varijanti idejnog projekta iz 2017. godine granični prelaz je predviđen kao međunarodni granični prelaz za putnički saobraćaj i saobraćaj robe koja ne podliježe inspekcijskom nadzoru.

Sporazumom između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o graničnim prelazima iz 2018. godine, GP Bratunac – Ljubovija je kategorizovan kao granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj putnika i roba na kojem se izvoze, uvoze i provoze sve vrste roba koje podliježu inspekcijskim kontrolama.

Dodatna sredstava od 3.500.000 KM, uz ranije osigurana budžetska sredstva od 11.000.000 KM, bila bi dovoljna za izgradnju GP Bratunac – Ljubovija, kako je to i predviđeno projektantskom cijenom u ukupnom iznosu od 14.500.000 KM.

Istovremeno, Vijeće ministara je razmotrio i usvojio Informaciju o projektu izgradnje graničnog prelaza Svilaj.

S tim u vezi, zadužena je Uprava za indirektno oporezivanje BiH da pokrene procedure na izgradnji graničnog prelaza Svilaj – Donji Svilaj, u skladu sa međunarodnim ugovorom u okviru odobrenih sredstava kroz višegodišnji projekat i donirana sredstva Evropske unije i Evropske investicione banke te da Vijeću ministara predloži odluku o uvećanju vrijednosti višegodišnjeg kapitalnog projekta izgradnje graničnog prelaza Svilaj – Donji Svilaj za 7.000.000 KM, koliki je procijenjeni iznos potrebnih sredstava za završetak ovog projekta.

0