Manje novca za bošnjačke i hrvatske civilne žrtve rata u RS-u

Udruženja i organizacije civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata dobit će manje sredstava iz budžeta Republike srpske.

Rebalanskom entitetskog budžetskog okvira za ovu godinu umanjen im je tekući grant sa 150.000 na 130.000 KM.

Prijedlog rebalansa budžeta RS, u ukupnom iznosu tri milijarde i 316,6 miliona KM, što je više za 60,6 miliona KM ili 1,9 posto od usvojenog ovogodišnjeg budžeta, bit će razmatran na sjednici entitetskog parlamenta 22. oktobra.

Iz Vlade RS-a su naveli da će se planirani budžetski suficit usmjeriti na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze RS i dugoročnih zajmova od međunarodnih finansijskih institucija.

Izdaci za otplatu dugova planirani su u iznosu od 486,7 miliona KM.

U obrazloženju predloženom rebalansa se navodi da su izdaci za nefinansijsku imovinu, koji rebalansom budžeta za 2019. godinu iznose 97 miliona KM, uvećani za 16,7 miliona KM, odnosno 20,8 posto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2019..

– Planirano uvećanje u okviru ove grupe rashoda je u najvećoj mjeri rezultat realizacije donesenih zaključaka Vlade RS u toku 2019. godine, a ista se odnose na obezbjeđenja sredstava za kupovinu aviona, u iznosu od 19,9 miliona KM, kao i sredstava planiranih za Ministarstvo unutrašnjih poslova, u iznosu od 2,4 miliona KM – navodi se u tom dokumentu.